Objavljen natječaj za dodjelu ribolovnog prava za većinu voda u Hrvatskoj

Vijesti

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na pojedinim ribolovnim zonama objavljen je u „Narodnim novinama”, broj 64/23. Predmet javnog natječaja je dodjela ribolovnog prava fizičkim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima ili pravnim osobama na pojedinim ribolovnim zonama Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 24. Zakona o slatkovodnom ribarstvu a skladu s odredbama članka 3. Pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prijave na javni natječaj mogu podnijeti fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici ili pravne osobe za ribolovne zone za koje je ribolovno pravo dodijeljeno na temelju prethodnih javnih natječaja za dodjelu ribolovnog prava (Narodne novine, brojevi 117/03 i 52/04), na temelju kojih su ovlaštenici ribolovnog prava sklopili ugovore o dodjeli ribolovnog prava s Ministarstvom poljoprivrede na rok od 20 godina od dana potpisivanja ugovora, a koji ističu u razdoblju od prosinca 2023. godine zaključno s 31. prosincem 2024. godine.

ROK ZA PRIJAVE 31.8.2023.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javni natječaj – dodjela ribolovnog prava« na adresu: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave je 31. kolovoza 2023. godine.

Nepotpune prijave kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave neće se razmatrati.

Podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni o dodjeli ribolovnog prava najpovoljnijim ponuditeljima.

Nakon donošenja odluka o dodjeli ribolovnog prava, s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovori na rok od 20 godina sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Prijava na javni natječaj treba sadržavati:

 • naziv, sjedište i adresu fizičke osobe, fizičke osobe-obrta ili pravne osobe
 • broj telefona i e-adresu fizičke osobe, fizičke osobe-obrta ili pravne osobe
 • naziv ribolovnog područja, ribolovne zone ili više ribolovnih zona koje međusobno graniče za koje se fizička osoba, fizička osoba-obrtnik ili pravna osoba natječe
 • detaljni popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom zemljopisnom kartom na kojoj su iste označene unutar administrativnih granica općina, gradova ili županije te podacima za tekućice o duljini (km) i površini (ha) a za stajaćice o prosječnoj dubini (m) i površini (ha) – popis ribolovnih voda može uključivati isključivo one vode koje imaju status ribolovne vode propisan člankom 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, bez navođenja iznimaka iz stavka 3. navedenoga članka
 • kratki program upravljanja ribljim fondom ribolovne zone ili više ribolovnih zona koje međusobno graniče u slučaju podnošenja prijave od strane prethodnog ovlaštenika ribolovnog prava potrebno je priložiti presliku prethodnog rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava, kao i preslik rješenja/suglasnosti na zadnju reviziju plana upravljanja
 • izvadak iz sudskog registra odnosno rješenje o upisu udruge u Registar udruga Republike Hrvatske
 • u slučaju okrupnjavanja ribolovnih zona, pravne osobe – udruge, obvezne su priložiti dokaz o osnivanju višeg oblika udruživanja (rješenje o upis u Registar udruga Republike Hrvatske) te iskaz o zajedničkom interesu o okrupnjavanju ribolovnih zona
 • potvrdu za fizičku osobu, fizičku osobu-vlasnika obrta, a u slučaju pravnih osoba, potvrdu za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, o tome da se protiv nje ne vodi kazneni postupak
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj.

Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:

 • udaljenost prebivališta fizičke osobe ili sjedišta fizičke osobe – obrtnika ili sjedišta pravne osobe u odnosu na ribolovnu zonu ili ribolovne zone za koje se podnosi prijava,
 • kvaliteta programa upravljanja ribljim fondom,
 • prednost na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, u slučaju da je prijavitelj prethodni ovlaštenik ribolovnog prava kojem ribolovno pravo nije bilo oduzeto,
 • prednost pravnih osoba-udruga udruženih u viši oblik udruživanja na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu u slučaju okrupnjavanja ribolovnih zona.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na pojedinim ribolovnim zonama objavljenje u „Narodnim novinama”, broj 64/23 koji možete pregledati na na ovom linku.