Projekt Drava LIFE – radovi počinju uskoro

Vijesti

Drava LIFE – Integrirano upravljanje rijekom, naziv je trenutno najvećega projekta koji je financiran iz LIFE programa Europske Unije na području Hrvatske te ujedno i jedini hrvatski projekt koji je Europska komisija odobrila kroz program LIFE 2014. za projekte očuvanja okoliša. Radovi obuhvaćaju otvaranje starih te novih rukavaca, uklanjanje i mijenjanje obaloutvrda i ostalih vodnih građevina, kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih riječnih obala ali izraditi i nove, kako bi se obnovila biljna i životinjska staništa pokraj Drave i poboljšati dinamiku između podzemnih I površinskih voda, dinamiku sedimenta I smanjiti rizik od poplava u naseljima uz rijeku.

Cilj projekta je poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti u suradnji s tijelima iz područja upravljanja vodama, zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Projekt predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama, a obuhvaća aktivnosti na obnovi staništa, informiranju i podizanju svijesti o Natura 2000 područjima uz rijeku Dravu, kao i izradi smjernica za bolje upravljanje rijekom. Projektne aktivnosti na području Koprivničko-križevačke županije obuhvaćaju revitalizaciju (obnovu rukavaca i proširenje korita) dijelova starog korita rijeke Drave na tri lokacije koje bi tre¬bale biti zahvaćene ovim projektom su relacija Donja Dubrava – Legrad u dužini od 1.5 kilometra, Drava kod mosta Botovo, tzv Bontov jarek u dužini od 1.3 kilometra. Drava i Novački u dužini od tri kilometra.

Osim navedenog u planu je s partnerom u projektu Hrvatskim vodama bivšu vodočuvarnicu u Legradu pretvoriti u Muzej voda. Osim toga planira se zaštiti i područje Lebanovca gdje je najveće gnjezdilište ptica Bregunica do 30. studenoga 2020. godine, kada je predviđen završetak projekta.