Želite postati ribič, uskoro je polaganje ispita

Vijesti

Polaganje ribičkih ispita održati će se 12.09.2020. s početkom od 17h u ribičkom domu ZŠRK Koprivnica (bivša Karaula), Botovo. Mole se svi kandidati da na ispit ponesu sa sobom popunjenu prijavnicu, uplatnicu da je plaćen ispit, osobnu iskaznicu, penkalo i zaštitnu masku. Oni koji to ne odrade neće moći pristupiti ispitu. Prijavnicu možete skinuti na službenoj internet stranici ŠRS KCKŽŽ.

Za dodatne informacije obratite se na tel. 095 397 36 53 Marin Jakupić (tajnik ŠRS KCKŽŽ)

Za bavljenje športskim ribolovom u slatkim vodama nije dovoljno samo postaviti udicu s mamcem  i čekati da zagrize riba,  trebaju biti zadovoljeni i određeni uvjeti. 

Uvjetima za bavljenje športskim ribolovom u kopnenima vodama bavi se Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 49/05 – pročišćeni tekst, 14/14) po kojem se ribe u slatkim vodama smiju koristiti na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.

Što je športski ribolov?

Športski ribolov jest lov riba udičarskim alatima uz moguću uporabu opreme za ribolov radi rekreacije ili športa.

Što su ribolovne vode?

Ribolovne vode su slatke vode na kojima se obavlja ribolov, a slatke (kopnene) vode su sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda.

Tko smije loviti ribu na ribolovnim vodama?

Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:

 • koji imaju položen ispit za lov riba u športskom ribolovu (ribički ispit),
 • koji imaju dozvolu za lov riba u športskom ribolovu.

Tko ne mora imati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu?

Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, kao niti hrvatski i strani državljani prilikom kupnje dnevne dozvole.

Tko ne mora imati dozvolu za lov riba u športskom ribolovu?

Dozvolu za lov riba u športskom ribolovu ne moraju imati hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Što ako strani državljanin ima dokument o položenom ribičkom ispitu?

Takvom stranom državljaninu može se izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.

Što je Hrvatski športsko ribolovni savez?

Hrvatski športsko ribolovni savez utemeljen je 1935. godine u Zagrebu te okuplja nekoliko stotina ribolovnih saveza, društava, udruga i klubova sa oko 70 000 članova. On obavlja poslove koji su mu, kao javne ovlasti, povjerene Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Savez ima ove javne ovlasti:

 1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama koje su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit,
 2. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu,
 3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit, na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu, bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu tog Zakona,
 4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,
 5. raspodjeljuje dozvole iz članka ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,
 6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u športskom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za međunarodna natjecanja,
 7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u športskom ribolovu,
 8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava, uz naknadu.

Tko je ribič?

Ribič je osoba koja se bavi športskim ribolovom na temelju važeće dozvole za športski ribolov.

Kako se provodi ribički ispit?

Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost Hrvatskog športsko ribolovnog saveza i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

Provjeru znanja obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite koje na prijedlog Saveza imenuje ministar poljoprivrede, a troškove provođenja ribičkog ispita snosi kandidat.

Tko izdaje dozvolu za lov riba u športskom ribolovu?

Dozvolu izdaje Ministarstvo poljoprivrede ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.

Osobe za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava uz obavezno poštivanje organizacijske strukture i odluka ovlaštenika ribolovnog prava.

Pod kojim uvjetima ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole?

Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:

 • za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,
 • hrvatskim i stranim državljanima za godinu u kojoj navršavaju 15 ili više godina,
 • samo po cijeni otisnutoj na obrascu dozvole.

Dozvola će vrijediti na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo, kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava s kojim je ovlaštenik zaključio ugovor o recipročnom pravu.

Dozvola za ribiča invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske potvrđena od strane Ministarstva poljoprivrede i ovlaštenika ribolovnog prava, a izdana od ovlaštenika ribolovnog prava, vrijedi na svim tekućicama koje su ribolovne vode na području Republike Hrvatske, kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava koji je prodao dozvolu.

Na koji je način ribičima dozvoljeno loviti ribe?

Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata, opreme ili mamaca. Korištenje plovila kod obavljanja športskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ako je to određeno gospodarskom osnovom. U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.

Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet, a ako se zadržavaju, moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

Što je ribolovno pravo?

Ribolovno pravo je temeljni dokument koji ovlašteniku ribolovnog prava omogućava gospodarenje određenim ribolovnim područjem ili određenom ribolovnom zonom u kojoj se obavlja športski ribolov, u skladu s važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom.

Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede, a ono obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo.

Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a za samo provođenje postupka javnog natječaja osniva se Povjerenstvo za provođenje natječaja koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.

O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar te s ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.

Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom koje može obavljati stručna osoba koja je položila stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (stručni ispit). Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Kad ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni?

Ribolovno pravo rješenjem se može oduzeti ovlašteniku ako:

 • gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,
 • ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,
 • se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.