Zaustavljen projekt obnove jezera Rasinja

Vijesti

Hrvatske vode planirale su  preurediti jezero u Rasinji kako bi se povećao kapacitet tog jezera koje služi kao akumulacija potoka Gliboki. Taj projekt trebao bi u potpunosti spriječiti izlijevanje potoka Gliboki iz svog korita za velikih voda povečanjem kapaciteta postojeće akomulacije. Projekt je zaustavljen i traži se  izrada novog projekta  jer nadležne županijske službe smatraju da će planirani zahvati uvelike imati utjecaj na okoliš i to nakon primjedbi na Elaborat zaštite okoliša koje su podnijeli bivši ovlaštenik jezera firma Demtrade i ZŠRK Koprivnica.

Hrvatske vode tijekom radova planirale su u potpunosti isprazniti akumulaciju i time potpuno  isušiti jezero Rasinja. No, tu je došlo do svojevrsnog razilaženja mišljenja između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša te zaštitu prirode, a s elaboratom se ne slaže niti Zajednica ribolovnih klubova Koprivnica.

Dok Ministarstvo tvrdi da je izrađenim elaboratom dovoljno jasno da neće doći do značajnog poremećaja u okolišu i pokraj jezera Rasinja, upravni odjel ne slaže se s tim. Naime, ovo područje potpada pod ekološku mrežu značajnu za ptice Bilogore i Kalničko gorje, i udaljeno je 700 metara od područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove. No, svejedno je Ministarstvo navelo da nije potrebno provesti glavnu procjenu zahvata utjecaja na okoliš. Tako u Ministarstvu navode da će se raditi o privremenom zahvatu koji neće bitno utjecati na okoliš.

No, u Koprivničko-križevačkoj županiji ne slažu se s tom ocjenom. Naredili su izradu glavne procjene utjecaja na okoliš, te sugerirali da se nađe neko manje radikalno rješenje za realizaciju ovog projekta, koji je pak nasušno potreban jer je cijeli kompleks što se tiče tehničkih elemenata u dosta lošem stanju zbog neodržavanja, a samim time prijetnja mještanima nizvodno od jezera.

– Elaboratom zaštite okoliša nije precizirano, niti Ministarstvo u svome mišljenju ističe u kojem bi smislu utjecaj mogao biti privremen, odnosno bez značaja, osobito kada već i nekoliko dana promjene stanišnih uvjeta na način da se vodna jezerska površina postojeće akumulacije potpuno isuši može značajno utjecati na opstanak vodenih vrsta te zadržavanje i razmnožavanje vrsta, ovisnih o ovom tipu staništa – navode u Upravnom odjelu, gdje je također navedeno da je u elaboratu nedovoljno istaknut vremenski plan zahvata te je potrebno predložiti alternativni, manje radikalan plan zahvata.

Također, navode da je problematičan dio isušivanje jezera, što bi moglo dovesti do uništavanja biljnog i životinjskog svijeta koji je nastao na toj lokaciji.

Ipak, svi se slažu da zbog 40-godišnjeg zanemarivanja i neodržavanja brane postoji realna opasnost za stanovništvo nizvodno od akumulacije. Planiranim zahvatom povećao bi se kapacitet akumulacije, koja bi mogla primiti veći vodeni val, a time bi se značajno umanjila mogućnost prelijevanja potoka.

Svoju primjedbu dala je i Zajednica ribolovnih klubova Koprivnica, koja se pak trenutačno brine, do dobivanja potpune koncesije, o ribljem fondu u jezeru. Tamo se pak ističe da bi izlijevanjem cijele akumulacije došlo do zamućivanja vodotoka Gliboki, što bi moglo imati za posljedicu uginuće riba. Također je navedeno da bi ispuštanjem svih riba iz jezera u Gliboki došlo do unošenja alohtonih ribljih vrsta kako u potok, tako i u Dravu, što je pak zabranjeno zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Upravo zbog svega toga županijski upravni odjel donio je rješenje kojim se upućuje da se za ovaj zahvat mora izraditi glavna ocjena o utjecaju na okoliš, što bi značilo da će se ovaj projekt nešto usporiti i vrlo vjerojatno poskupjeti, ali u konačnici, on će tada vjerojatno imati manju utjecaj na okoliš uz poboljšanje sigurnosti.

Rješenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Akumulacija Rasinja

Izvor: www.podravski.hr , https://kckzz.hr