ZŠRK Koprivnica poribila podravskih jezera sa 12 tona ribe

Vijesti

Tijekom mjeseca prosinca ZŠRK Koprivnica izvršila je  poribljavanje na oko 350 hektara površine odnosno na  20-ak jezerana kojima ima ribolovno pravo . ukupno je poribljeno  s oko 12 tona ribe i to šaranom, amurom, štukom i smuđem.  Od navedene količine riba u sva jezera je  pušteno je oko osam tona šarana i 3,3 tone amura. Štuke je pušteno  oko 300 kilograma i to u jezera Šoderica, Jegeniš, Prosenica 1 i 2, Dezinfekcija,Betonara, Vidak, Kuzminec, Šloprog i Kencel dok je smuđem poribljeno jezero Šoderica, Jegeniš te Prosenica 1 i 2, sveukupno 82 kilograma.
Ove godine pušteno je deset posto više šarana, smuđa i štukenego li to predviđeno važečom gospodarskom osnovom. Iako je bilo planirano u vode nije puštenadeverika jer ribnjačarstva nisu mogla isporučiti tražene  količine, pa je umjesto njih povećana količina šarana.
Zbog izvršenog poribljavanja  od dana poribljavanja vrijedi zabrana izlovaza sve vrste ribe s kojom je poribljavano u trajanju od mjesec dana.

Na svim jezerima gdje je poribljavano postavljene su obavijesti o zabrani. I ove godine vrijedi poseban režim za zabranu ribolova naštuke. Budući da se štuka zbog ograničene količine ne poribljava na svim jezerima svake godine, na onima na kojim se poribi zabrana izlova vrijedi dva mjeseca. Zabrana ribolova na mjesec danau svim vodama određena je da se puštenoj ribi da dovoljno vremena za prilagodbu u novom okolišu. Svake godine na Šoderici ili Jegenišu, izmjenično, produži se zabrana ribolova na štuku do početka veljače, kako bi se ona izmrijestila. Ove godine na redu je Jegeniš, dok na Šoderici zabrana traje trideset dana.

 

Na  podravskim vodama, posebice Šoderici i Jegenišu, primijećeno je da ima sve manje štuke. To je rezultat velikog izlovaovog predatora. Isto se odnosi i na smuđa koji je pak eksploatacijom šljunka,ali i drugim ljudskim intervencijama, izgubio mjesto za mrijest.
Ribiči su to primjetili, jer se štuka sve teže lovi, posebnona natjecanjima koja su održana na Šoderici i Jegenišu gdje je uočena sveveća  populacija  grgeča u vodama. Štuka je prirodni neprijateljgrgeču i njegov omiljeni plijen. Isto tako, grgeči se hrane mlađem i love ujatu. Poribljavanje sa štukama u posljednjih nekoliko godina dalo je rezultat, posebnona Šoderici te je ove godine zabilježen oporavak populacije ove grabežljive ribe.

Zbog izvršenog poribljavanja  ribočuvarska služba provodi intenzivni nadzornad vodama. Ribočuvari će obilaziti sve vode za vrijeme lovostaja kako bispriječili nanošenje štete ribljem fondu, posebice onom s kojim je poribljeno tese ribiče poziva  da se pridržavajupravila. U slučaju ulova ograničenih vrsta iste su dužni na navedenim vodamavratiti u vodu a  ako žele zadržati ribuistu mogu loviti na rijeci Dravi ili Muri gdje nije izvršeno poribljavanje.