Objavljen Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede objavilo  je u „Narodnim novinama“ broj 46/22 –  Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava za više ribolovnih zona i područja od Drave – Dunav, Save, Kupe i Jadrana.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Uvjeti natječaja su dosta rigorozniji nego prije važenja postojećeg Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Klasa: 324-01/22-01/1270

Urbroj: 525-12/734-22-2 od 29. III. 2022. (95)

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine br. 63/19) Ministarstvo poljoprivrede raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu ribolovnog prava.

1. Predmet natječaja je dodjela ribolovnog prava:

U ribolovnom području Drava – Dunav:

– za ribolovnu zonu jezero Rasinja unutar administrativnih granica općine Rasinja (Koprivničko-križevačka županija);

– za ribolovnu zonu jezera Mala i Velika Čambina unutar administrativnih granica općina Gola i Novo Virje (Koprivničko-križevačka županija);

– za ribolovnu zonu jezero Koritnjak unutar administrativnih granica grada Đakova (Osječko-baranjska županija);

– za ribolovnu zonu Našička Breznica (čestice kč.br. 2672, 2692, 2673/3 i 2675/3 – katastarska općina 317241 Našička Breznica – bivši ribnjaci) unutar administrativnih granica općine Koška (Osječko-baranjska županija).

U ribolovnom području Sava:

– za ribolovnu zonu Kanal Luže unutar administrativnih granica grada Zagreba;

– za ribolovnu zonu jezero Jarki unutar administrativnih granica općine Stubičke Toplice (Krapinsko-zagorska županija);

– za ribolovnu zonu unutar administrativnih granica grada Petrinje (Sisačko-moslavačka županija);

– za ribolovnu zonu unutar administrativnih granica općina Dubrava (Zagrebačka županija);

– za ribolovnu zonu unutar administativnih granica općine Farkaševac, osim jezera Farkaševac (Zagrebačka županija);

– za ribolovnu zonu Zagreb-Sjever, osim jezera Granešina i dijela rijeke Save (grad Zagreb).

U ribolovnom području Kupa:

– za ribolovnu zonu unutar administrativnih granica općine Plaški (Karlovačka županija).

U ribolovnom području Jadran:

– za ribolovnu zonu dijela rijeke Une unutar administrativnih granica Zadarske županije;

– za ribolovnu zonu dijela rijeke Zrmanje od izvora do Kusca unutar administrativnih granica Zadarske županije;

– za ribolovnu zonu dijela rijeke Zrmanje od mosta u Erveniku do Jankovića buka, uključujući rijeku Krupu i Krnjezu, unutar administrativnih granica Šibensko-kninske i Zadarske županije;

– za ribolovne zone unutar administrativnih granica gradova Dubrovnik, Metković i Ploče, te općina Konavle, Zažablje, Kula Norinska i Pojezerje (Dubrovačko-neretvanska županija).

2. Prijave na natječaj mogu podnijeti fizičke ili pravne osobe za ribolovnu zonu sukladno odredbama članka 1. Pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova (Narodne novine, br. 14/22).

3. Prijava na natječaj treba sadržavati:

– naziv, sjedište i adresu fizičke ili pravne osobe;

– broj telefona i e-adresu fizičke ili pravne osobe;

– naziv ribolovnog područja te ribolovne zone za koju se fizička ili pravna osoba natječe;

– detaljan popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom zemljopisnom kartom na kojoj su iste označene;

– dokaz da se ribolovna voda/vode nalaze na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

– popis ribolovnih voda mora sadržavati podatke za tekućice o duljini (km) i površini (ha), a za stajaćice o prosječnoj dubini (m) i površini (ha);

– program upravljanja ribljim fondom ribolovne zone (osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda, osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda, predviđeni model/i upravljanja ribljim fondom, predviđene mjere zaštite i održivog upravljanja ribljim fondom i način provođenja tih mjera, obnove ribljeg fonda i unapređenja sportskog ribolova na ribolovnim vodama);

– pravne osobe trebaju priložiti rješenje Trgovačkog suda o registraciji pravne osobe ili rješenje o upisu u registar udruga Republike Hrvatske;

– ovjerenu potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj prijave – porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja koje uključuje poreze i doprinose (ne stariju od 15 dana);

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

4. Prijava iz članka 3. ovoga natječaja mora biti uvezana.

5. Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:

– prebivalište fizičke, odnosno sjedište pravne osobe u odnosu na ribolovnu zonu za koju se podnosi ponuda;

– kvaliteta programa upravljanja ribljim fondom ribolovne zone.

6. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javni natječaj – dodjela ribolovnog prava – ne otvarati!« na adresu: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

7. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

8. Nepotpune prijave, neuvezane prijave, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave, neće se razmatrati.

9. Nakon donošenja odluke o dodjeli ribolovnog prava s odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovori sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede