PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Vijesti

Objavljujemo Prijedlog Pravilnika o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu koji poslan svim Ovlaštenicima i savezu na raspravu. Svi koji imaju  prijedloge koje bi trebalo uvrstiti u Pravilnik mogu se do petka javiti kod svog Ovlaštenika i predati prijedloge koje će nakon toga HŠRS objediniti  te predati u MPŠ koji će uvrstiti ili odbaciti prijedloge u Pravilnik koji nakon toga ide na E-savjetovanje.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 2. i stavka 2., članka 23. stavka 4., članka 26. stavka 9., članka 32. stavka 6., članka 34. stavka 6., članka 39. stavka 8., članka 46. stavka 4. te članka 47. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 63/19) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O SPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
1. program za polaganje stručnog ispita za upravljanje ribljim fondom (u daljnjem tekstu: stručnog ispita), obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu, visina iznosa troškova provođenja stručnog ispita i visina naknade za rad u povjerenstvu;
2. način obavljanja ribočuvarske službe, obrazac i sadržaj dnevnika rada ribočuvara, obrazac zapisnika o obavljenom pregledu, obrasci zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu te način vođenja evidencije ribočuvara, njihovog rada i postupanja;
3. način i tehnike obavljanja sportskog ribolova;
4. vrste i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u sportskom ribolovu, način čuvanja i označavanja zadržanog ulova;
5. način ribolova na vodotocima koji utječu u more i način postupanja sa slučajno ulovljenim morskim vrstama riba;
6. konstrukcijsko-tehnička obilježja ribolovnih alata za selektivni ribolov i za premještanje ribe
7. obrazac, sadržaj i način vođenja popisa ulova i dostavljanja podataka o ulovu u sportskom ribolovu.

Program za polaganje stručnog ispita za upravljanje ribljim fondom

Članak 2.

(1) Program za polaganje stručnog ispita obuhvaća sljedeće teme:
1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i podzakonski propisi
2. Osnove biologije i ekologije kopnenih voda
3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske
4. Zaštita riba, staništa i voda
5. Utjecaj alohtonih vrsta riba i drugih alohtonih akvatičkih životinja na riblji fond ribolovnih područja ili ribolovnih zona
6. Načela poribljavanja ribolovnih voda.
(2) Teme iz stavka 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje stručnu literaturu za pripremu stručnog ispita na svojoj mrežnoj stranici.

Povjerenstvo za stručne ispite

Članak 3.

(1) Stručni ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručne ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se osniva pri Ministarstvu a imenuje ga ministar poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika, četiri člana i tajnika Povjerenstva.
(3) Rokove za polaganje ispita i mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.
(4) Administrativne poslove u svezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Članak 4.

(1) Kandidat koji želi polagati stručni ispit podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita Ministarstvu pisanim ili elektroničkim putem.
(2) Ispitu može pristupiti osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
– ime i prezime
– adresu prebivališta
– kontakt telefon ili e-mail kandidata
– osobni identifikacijski broj (OIB) ili osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane
– datum, mjesto i država rođenja i državljanstvo
– dokaz o srednjoj stručnoj spremi
– dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita.

Provođenje stručnog ispita

Članak 5.

(1) Ministarstvo organizira i provodi polaganje stručnog ispita.
(2) Stručni ispit se polaže pismeno ili usmeno, a u iznimnim okolnostima moguće je online polaganje ispita.
(3) Na polaganju stručnog ispita mora biti nazočno najmanje dva člana Povjerenstva.
(4) Ocjena uspjeha ispita je „položio“ ili „nije položio“.
(5) Tajnik Povjerenstva vodi zapisnik u koji unosi sve podatke od značaja za tijek ispita.
(6) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva.

Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Članak 6.

(1) Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu osobi koja je položila stručni ispit na obrascu iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se u elektroničkom obliku.
(3) Uvjerenje se osobi koja je položila stručni ispit dostavlja poštom ili elektroničkom poštom.

Sadržaj obrasca uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Članak 7.

Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu sadrži sljedeće:
– grb Republike Hrvatske
– naziv tijela koje izdaje uvjerenje (Ministarstvo poljoprivrede)
– naziv Povjerenstva za polaganje stručnog ispita
– naziv uvjerenja
– podatke o osobi koja je položila stručni ispit (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo)
– podatke o datumu i mjestu polaganja stručnog ispita ili o izdavanju uvjerenja na temelju članka 26. stavka 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 63/19, u daljnjem tekstu: Zakon)
– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja uvjerenja, te pečat i potpis predsjednika Povjerenstva
– serijski broj obrasca uvjerenja.

Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu bez obveze polaganja ispita

Članak 8.

(1) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.
(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu bez obveze polaganje ispita dostavlja se Ministarstvu uz priložen dokaz o činjenici iz stavka 1. ovoga članka pisanim ili elektroničkim putem.

Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu

Članak 9.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu u elektroničkom obliku.
(2) U upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu Ministarstvo upisuje sljedeće podatke:
1. redni broj upisa
2. serijski broj obrasca uvjerenja
3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, OIB odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo)
4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita ili druge podatke u slučaju izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ispita).
Visina troškova provođenja stručnog ispita odnosno naknade za rad u Povjerenstvu za stručne ispite i način naplate istih

Članak 10.

(1) Iznos visine troškova za provođenje stručnog ispita po kandidatu iznosi 500,00 kuna.
(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.
(3) Ministarstvo isplaćuje naknadu za rad u Povjerenstvu predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva u iznosu od 100,00 kuna po svakom kandidatu.

Ribočuvarska služba

Članak 11.

Ovlaštenik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara osobu:
– stariju od 18 godina života
– koja ima položen ribočuvarski ispit.

Članak 12.

(1) Broj ribočuvara s osnovnim planom rada, područje djelovanja ribočuvarske službe i plan edukacije ribočuvara s dinamikom edukacije određuje se planom upravljanja za ribolovnu zonu.
(2) Sustavnu edukaciju ribočuvara provodi ovlaštenik ribolovnog prava.

Članak 13.

(1) Ribočuvar je obvezan predstaviti se i pokazati svoju ribočuvarsku iskaznicu i ribočuvarsku značku osobi koja obavlja sportski ribolov ili koja obavlja druge radnje protivno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju njega.
(2) Ribočuvar je obvezan obavljati ribočuvarsku službu odjeven u ribočuvarsku odoru.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2., u slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti, odnosno kad se radi o zaštićenom području prirode proglašenom prema posebnom zakonu o zaštiti prirode, čuvari prirode koji su ujedno i ribočuvari ovlaštenika ribolovnog prava mogu obavljati ribočuvarsku službu u svojim službenim odorama.
(4) Ribočuvar je obvezan voditi evidenciju dnevnih aktivnosti u dnevniku rada, kojeg ovjerava ovlaštenik ribolovnog prava.
(5) Obrasci dnevnika rada, zapisnika o obavljenom pregledu, zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu iz Priloga 2. – 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(6) Evidencija iz članka 32. stavka 5. Zakona može se voditi u pisanom ili elektroničkom obliku i mora sadržavati popis ribočuvara imenovanih od strane ovlaštenika na ribolovnoj zoni, vrijeme koje provode u ribočuvarskom nadzoru kao i popis poduzetih aktivnosti kod obilaska ribolovnih voda.

Članak 14.

(1) Obrazac ribočuvarske iskaznice, ribočuvarsku značka i ribočuvarsku odoru propisuje Hrvatski športsko ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez).
(2) Broj ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke mora biti istovjetan.
(3) Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava potreban broj ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka
(4) Savez vodi evidenciju izdanih ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka.
(5) Ovlaštenik ribolovnog prava vodi evidenciju ribočuvarskih odora.
(6) Ribočuvar koji izgubi ribočuvarsku iskaznicu i/ili ribočuvarsku značku i/ili ribočuvarsku odoru ili na drugi način ostane bez istih, obvezan je odmah o tome izvijestiti ovlaštenika ribolovnog prava, koji će Savezu prijaviti gubitak i zatražiti brisanje iste iz evidencije Saveza, te će podnijeti zahtjev Savezu za izdavanje nove iskaznice i/ili značke i/ili ribočuvarske odore.

Namjena, vrsta i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u sportskom ribolovu

Članak 15.

(1) Sportski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljena je uporaba četvrtog ribolovnog štapa-direktaša bez role maksimalne duljine do pet metara s jednom udicom.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše tri udice.
(4) Sportski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom.
(5) Prilikom ribolova soma iz plovila koje miruje smije se koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, planom upravljanja može se propisati obavljanje sportskog ribolova s manje od tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
(7) Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča koji je njihov vlasnik i koji posjeduje ribičku dozvolu za obavljanje ribolova.

Članak 16.

(1) Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.
(2) Zabranjen je sportski ribolov uz uporabu prirodnih živih ili mrtvih mamaca (ribe, gujavice, kukci i sl.) u stalnim staništima pastrva te mladice, glavatice i lipljana.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dozvoljen je sportski ribolov uz uporabu živih ili mrtvih mamaca (ribe, gujavice, kukci i sl.) u stalnim staništima pastrva te mladice, glavatice i lipljana na međunarodnim natjecanjima u organizaciji Saveza.

Članak 17.

(1) Umjetni mamac-varalica može imati najviše do tri udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
(2) Umjetni mamac-mušica smije imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke.
(3) Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 10 cm.

Članak 18.

Prilikom obavljanja sportskog ribolova smije se koristiti sljedeća oprema za prihvat i čuvanje ribe:
1. mrežica za prihvat ribe (sak)
2. kliješta za prihvat ribe (grip)
3. mreža čuvarica (nec)
4. kuka.

Način ribolova na ribolovnim vodama koje utječu u more i način
postupanja sa slučajno ulovljenim morskim vrstama riba

Članak 19.

(1) Sportski ribolov na ribolovnim vodama tekućicama koje utječu u more unutar propisanih granica ribolovnih zona za slatkovodni ribolov, u duljini 5 km uzvodno od granice ribolovnog mora određene sukladno posebnim propisom kojim se uređuju granice ribolovnog mora, smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom jednokukom udicom ili dva ribolovna štapa od kojih jedan smije imati dvije udice, te umjetnim silikonskim varalicama i voblerima koji mogu imati najviše tri udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
(2) Najmanja veličina, lovostaj i maksimalna dnevna dopuštena količina ulova morskih vrsta riba slučajno ulovljenih na ribolovnim vodama iz stavka 1. ovoga članka, propisana je posebnim propisima koji se odnose na najmanje veličine, lovostaj i maksimalnu dnevnu dopuštenu količinu ulova u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
(3) Odredba stavka 2. ovog članka primjenjuje se i na ulov morskih vrsta riba na ribolovnim vodama stajaćicama koje su povezane s morem.
(4) Granica na tekućici iz stavka 1. ovoga članka od koje nizvodno prema moru vrijede ribolovna pravila iz ovoga članka određuje se planom upravljanja za ribolovnu zonu unutar koje se tekućica nalazi, te je istu ovlaštenik ribolovnog prava obvezan označiti sukladno posebno podzakonskom propisu o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona u slatkovodnom ribarstvu.

Označavanje zadržanog ulova

Članak 20.

(1) Ribič je obvezan označiti zadržani ulov odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim kod trofejnih primjeraka riba.
(2) Označavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se nakon završetka ribolova, odnosno najkasnije prije napuštanja ribolovnog mjesta.

Ribolovni alat za premještanje ribe

Članak 21.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava smije koristiti ribolovni alat – mrežu alov za premještanje i spašavanje ribe u skladu s člankom 39. stavkom 2. Zakona.
(2) Mreža alov iz stavka 1. ovog članka jest jednostruka mreža potegača, visine mrežnog tega do 6 metara, minimalne veličine oka od 2 cm računajući od čvora do čvora dužinom stranice oka.
(3) Stranica oka mreže alov iz stavka 1. ovoga članka određuje se u suhom stanju mjerenjem razmaka od 11 uzastopnih čvorova i dijeljenjem dobivenog broja sa 10, a u slučaju mjerenja stranice oka u vlažnom stanju, tolerira se razmak koji je za 5% manji od propisane minimalne veličine iz stavka 2. ovoga članka.

Ribolovni alati za selektivni ribolov

Članak 22.

(1) U slučaju kada ovlaštenik ribolovnog prava samostalno obavlja selektivni ribolov sukladno članku 38. Zakona, smije koristiti vrše, mreže raznih visina mrežnog tega, veličina oka od 5 – 20 cm računajući od čvora do čvora, kao i udice samice raznih veličina.
(2) Obilježja ribolovnih alata iz stavka 1. ovoga članka, s obzirom na specifične tipove ribolovne vode i ciljane vrste riba pobliže se određuju planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava.

Popis ulova u sportskom ribolovu

Članak 23.

(1) Ribič je obvezan voditi popis zadržanog ulova (u daljnjem tekstu: očevidnik) u sportskom ribolovu u elektroničkom obliku putem autorizirane mobilne aplikacije m-Ribič ili istovjetne web aplikacije na portalu MPS mSlatkovodno ribarstvo (https://slatkovodno.ribarstvo.hr) mRibic Web (u daljnjem tekstu: aplikacija), bez obzira na tip ribičke dozvole koju je kupio.
(2) Očevidnik se vodi po vrstama i količinama (masa u kg i broj komada) zadržane ribe iz stavka 1. ovoga članka, a vodeći računa o dozvoljenoj količini zadržanog ulova propisanoj planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava, ribič je obvezan upisati točne podatke o zadržanom ulovu u aplikaciju prije napuštanja ribolovnog mjesta te završiti očevidnik, čime se podaci automatski šalju ovlašteniku ribolovnog prava.
(3) Ribiči koji obavljaju sportski ribolov na temelju godišnje ribičke dozvole za HRVI iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kada obavljaju sportski ribolov na tekućicama izvan ribolovne zone ovlaštenika kod kojeg su kupili navedenu dozvolu, u aplikaciji odabiru ovlaštenika ribolovnog prava ovisno na čijoj ribolovnoj zoni, odnosno tekućici obavljaju sportski ribolov, te upisuju zadržani ulov.
(4) Unos podataka o zadržanom ulovu u očevidniku, za ribiča može obaviti i druga osoba, koju on ovlasti, u njegovo ime.
(5) Iznimno od stavaka 1. i 2., u slučaju objektivnih razloga za nemogućnost upisa podataka o zadržanom ulovu u aplikaciju, ribič je dužan prije napuštanja ribolovnog mjesta, evidentirati podatke o provedenoj ribolovnoj aktivnosti u papirnatom obliku, a te podatke unijeti u aplikaciju, i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Evidencija ribolovne aktivnosti koja se u papirnatom obliku vodi na obrascu iz Priloga 6. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke:
a. Ime i prezime ribiča
b. OIB
c. Broj ribičke dozvole
d. Naziv ovlaštenika ribolovnog prava na čijoj ribolovnoj vodi ribič obavlja ribolovnu aktivnost
e. Datum i vrijeme odlaska s ribolovne vode
f. Zadržani ulov po vrsti/komadima/kilogramima
(7) Ovlaštenik ribolovnog prava, za čiju je ribolovnu zonu ribič ispunio očevidnik, ima uvid u podatke o zadržanom ulovu na portalu MPS mSlatkovodno ribarstvo.
(8) Aplikacija generira izvješća o zadržanom ulovu ribiča po pojedinim vrstama riba, koja služe ovlašteniku ribolovnog prava za planiranje poribljavanja, ribočuvarske službe, evidenciju ribolovnog napora i ostalih elemenata upravljanja ribljim fondom na ribolovnoj zoni, te Ministarstvu za statističke potrebe kao i za potrebe ribarske inspekcije.
(9) Ovlaštenik je obvezan do 15. u mjesecu validirati podatke iz očevidnika za prethodni mjesec.

Završne odredbe

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1. točaka 2., 3., 6., 7. i 9., članaka 8.-18., članaka 39.–50., članaka 52.-57., članka 69. te Prilozi 2., 3., 8., 9., 9a., 10., 11. i 12. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 50/16, 91/16 i 3/18).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb, 17. veljače 2021.

MINISTRICA POLJOPRIVREDE

Marija Vučković

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

POVJERENSTVO ZA STRUČNE ISPITE

UVJERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

_______________________________________________________________
(ime i prezime)

_______________________________________________________________
(adresa prebivališta)

_________________________________________
(OIB/ID number)

_____________________________________________________
(datum, mjesto i država rođenja)

_________________________________________
(državljanstvo)

Položio/la je u _______________, dana __________________ stručni ispit, te je stoga stručno osposobljen/a za upravljanje ribljim fondom u slatkovodnom ribarstvu.

Klasa:___________
Urbroj:__________
Zagreb,__________
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
______________________________

Serijski broj: No 0001

PRILOG 2. Obrazac dnevnika rada ribočuvara

OVLAŠTENIK RIBOLOVNOG PRAVA________________________

IME I PREZIME RIBOČUVARA______________________________

BROJ RIBOČUVARSKE ISKAZNICE I ZNAČKE________________

Datum ribočuvarskog nadzora:_________________________________

Ribolovna voda/vode:________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Opis nadzora: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Potpis ribočuvara Potpis ovlaštene osobe

_________________ _____________________________

PRILOG 3. Obrazac zapisnika o osobi koja obavlja sportski ribolov ili druge radnje protivno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega

___________________________ _____________
ovlaštenik ribolovnog prava broj zapisnika

U _____________________________, dana ____________________ godine
(mjesto) (datum)

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.63/2019), ribočuvar dostavlja ribarskom inspektoru

ZAPISNIK

Ovime se utvrđuje da je dana_________ godine,________________________
(ime i prezime osobe)

ime oca ____________, rođen-a ____________,u mjestu___________________
(datum)

općina _____________________, država ___________________s prebivalištem

u ____________________, ulica i kbr. ________________________________,

općina/grad _______________, država ____________ , OIB/ID number _______,
počinio/la:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(opisati izvršene radnje i navesti članke Zakona o slatkovodnom ribarstvu koji ih reguliraju, te navesti relevantne podatke za tijek postupka – eventualne svjedoke, njihove iskaze i sl.)

RIBOČUVAR

_____________________________
(ime i prezime, potpis i broj iskaznice/značke)

PRILOG 4. Obrazac zapisnika o privremenom oduzimanju ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

___________________________ __________________
ovlaštenik ribolovnog prava broj zapisnika

U ___________________________, dana ____________________ godine
(mjesto) (datum)

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.63/2019), ribočuvar podnosi

ZAPISNIK O PRIVREMENOM ODUZIMANJU
ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

Ovime se potvrđuje da sam dana ________________________ godine, privremeno oduzeo/la

ulov i/ili ribolovne alate i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno

ribolovu u ______________________________________________________, od
(mjesto oduzimanja i ribolovna zona)

____________________________ ime oca ________, rođen-a ___________, u
(ime i prezime osobe) (datum)

mjestu __________________, općina ________________, država ___________,

s prebivalištem u ___________, ulica i kbr. ______________________________,

općina/grad___________________, država ___________________ , OIB/ ID number

_______________ , kako slijedi:

ODUZETO JEDINIČNA MJERA KOLIČINA

STRANKA RIBOČUVAR
___________________ _____________________________
(ime i prezime, potpis i broj iskaznice/značke)

PRILOG 5: Obrazac potvrde o privremenom oduzimanju ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

___________________________ ___________________
ovlaštenik ribolovnog prava broj potvrde

U ____________________________, dana ____________________ godine
(mjesto) (datum)

Na temelju članka 34 stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.63/2019), ribočuvar izdaje

POTVRDU O PRIVREMENOM ODUZIMANJU
ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

Ovime se potvrđuje da sam dana ________________________ godine, privremeno oduzeo/la

ulov i/ili ribolovne alate i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno

ribolovu u ______________________________________________________, od
(mjesto oduzimanja i ribolovna zona)

____________________________ ime oca ________, rođen-a____________, u
(ime i prezime osobe) (datum)

mjestu __________________, općina ________________, država ___________,

s prebivalištem u ____________, ulica i kbr. _____________________________,

općina/grad___________________, država ___________________ , OIB/ID number

__________________kako slijedi:

ODUZETO
JEDINIČNA MJERA KOLIČINA

Ova potvrda sastavljena je u 4 istovjetna primjerka, od kojih stranci ostaje jedan primjerak, a ostale primjerke zadržava ribočuvar za potrebe vođenja postupka.

STRANKA RIBOČUVAR

___________________ ____________________________
(ime i prezime, potpis i broj iskaznice/značke)
PRILOG 6: Obrazac očevidnika zadržanog ulova

Ime i prezime ribiča
OIB
Broj ribičke dozvole
Ovlaštenik ribolovnog prava
Datum/vrijeme odlaska s ribolovne vode

Vrsta ribe Količina (komada) Masa (kg)